• Leg niet meteen de nadruk op de inhoud (welk besluit gaan we nemen?), maar op het proces (wie gaat wanneer en op welke wijze besluiten?).
  • Beperk het streven naar consensus in eerste instantie tot de vraag welke stappen moeten worden genomen om tot een besluit te komen en wie daarvoor verantwoordelijk is.
  • Ga bij het delegeren van beslissingsbevoegdheden uit van de bestaande verdeling van werkterreinen, budgetten of portefeuilles. Wanneer dat onduidelijk is, bijvoorbeeld omdat het een nieuwe of grensoverschrijdende kwestie betreft, wijs dan als vergadering na een korte probleemverkenning een proceshouder aan.
  • Het team dat beslissingsbevoegdheid delegeert aan een proceshouder, kan daaraan voorwaarden verbinden, zoals een plan van activiteiten die tot het besluit moeten leiden, een financieel mandaat, een meld- of adviesplicht.
  • Als de proceshouder iets in een vergadering wil bespreken, geeft hij duidelijk aan wat hij van zijn collega’s verwacht en wat hij aan het eind van de vergadering wil hebben bereikt.
  • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur.